ഗവർണർക്കെതിരെ നിയമസഭ സ്പീക്കർ; യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചട്ടലംഘനം നടത്തുത് ഗവർണ്ണറെന്ന് സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

Jaihind News Bureau
Thursday, January 23, 2020

ഗവർണർക്കെതിരെ നിയമസഭ സ്പീക്കർ. നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിനെതിരെ വ്യത്യസ്ഥ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടത് സ്പീക്കറെയായിരുന്നു. ചട്ടം റദ്ദാക്കാനോ, ഭേദഗതിക്കോ അധികാരം സ്പീക്കർക്ക് ഉണ്ട്. എഴുതി അറിയിക്കാതെ ചട്ടം ലംഘിച്ചു, ചട്ടലംഘനം അനുവദിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചട്ടലംഘനം നടത്തുത് ഗവർണ്ണറാണെന്നും നിയമസഭ സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ