സർക്കാരിന്‍റെ നയരൂപീകരണത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്‍

webdesk
Thursday, August 30, 2018

സർക്കാരിന്‍റെ നയരൂപീകരണത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനും പറഞ്ഞു. മൂന്നാർ ദൗത്യം നിർത്തിയത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഒഴിപ്പിക്കൽ പുനരാരംഭിക്കണം. ചിലർക്ക് മുന്നിൽ നിയമം വഴിമാറുന്നുവെന്നും വിഎസ് സഭയിൽ വിമർശിച്ചു.