രംഗോത്സവത്തിൽ 10 നാടകങ്ങളിലൂടെ നൂറ് പെണ്ണുങ്ങൾ അരങ്ങിലേയ്ക്ക്

Jaihind News Bureau
Tuesday, August 14, 2018

പാലക്കാട് ടാപ് നാടക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒമ്പതാമത് രംഗോത്സവത്തിലൂടെ 100 പെണ്ണുങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും. 10 നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് നൂറ് പെണ്ണുങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തുന്നത്.

teevandi enkile ennodu para