സമൂഹത്തിന്‍റെ കണ്ണാടിയായി ചിത്രം പ്രദർശനം

Jaihind News Bureau
Tuesday, July 17, 2018

മലയാളിയായ ചിത്രകാരൻ ശശി കൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ വിവിധ ഭാവഭേദങ്ങൾ വർണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്‍റെ കണ്ണാടിയാവുകയാണ്.