ദുരന്തത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടിയത് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല

Jaihind News Bureau
Tuesday, August 21, 2018

ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തൽ. വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുനസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയോ സർക്കാരോ നടപ്പിലാക്കിയില്ല. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്.

https://www.youtube.com/watch?v=2L0YTGHQJNY