തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത ദുരിതം പാടെ അവഗണിച്ച സർക്കാർ

Jaihind News Bureau
Saturday, August 11, 2018

തൊഴിലാളികളുടെ സർക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടതു സർക്കാർ ഖാദി ബോർഡിന്പുതിയ മുഖം നൽകി കയ്യടി നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാന വേതനം പോലും ലഭിക്കാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിത ജീവിതം സർക്കാർ പാടെ അവഗണിക്കുന്നു.

https://www.youtube.com/watch?v=NCL-v4XUTb0